banner offerte

Brief VOAM aan staatssecretaris

Brief aan de staatssecretaris met betrekking tot de Voorverkenning toekomst Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). 

 

Geachte mevrouw van Ark,
Op 23 januari j.l. heeft MMG Advies in de regiegroep LAVS een presentatie gehouden over de uitkomsten van een in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd onderzoek.
De presentatie droeg als titel ‘Voorverkenning toekomst Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), overzicht bevindingen + adviezen vervolgproces’.
De conclusies van deze ‘Voorverkenning’ en de discussie hierover in de Regiegroep LAVS bevestigen het beeld van onze leden dat het LAVS op dit moment teveel gebreken vertoont, onvoldoende aansluit bij het doel dat met het LAVS werd beoogd en leidt tot een aanzienlijke lastenverzwaring.
Bij de initiële start en opzet werd beoogd om met het LAVS de transparantie in de keten van asbestverwijdering te verhogen en de administratieve lasten te beperken. In de loop der jaren is hier vanuit de overheid een derde doel aan toegevoegd: “het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken”.
Onze evaluatie en de consultatie onder onze leden geeft te kennen dat:
1. De transparantie is in beperkte mate toegenomen. Er zijn gegevens beschikbaar voor toezichthouders (I-SZW, Omgevingsdiensten en CKI’s) om de asbestketen, van aanmelding inventarisatie tot registratie van de verwerkingsinstantie na asbestverwijdering, te volgen. Door de gebreken aan het LAVS zijn bij de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens echter de nodige kanttekeningen te plaatsen.
2. Het gebruik van LAVS als handhavingstool voor toezichthouders is de afgelopen jaren op de voorgrond komen te staan. Echter, de asbestsector krijgt geen inzicht in wat de betreffende toezichthouders daadwerkelijk met het systeem doen en wat voor lerend effect er mogelijk te behalen is. Ook is onduidelijk of het LAVS toezichthouders daadwerkelijk ontlast in hun tijdsbesteding en wat de lastenvermindering is.


3. Signalen die tot ons komen geven sterk de indruk dat toezichthouders geen voordeel putten uit het LAVS.
4. Door de vele gebreken aan het systeem is de toegevoegde waarde en daardoor het daadwerkelijk gebruik van het LAVS voor inspectiediensten minimaal.
5. Er is geen sprake van lastenverlichting maar van substantiële lastenverzwaring, onder andere in additionele tijd om het LAVS te vullen en aanhoudende kosten voor het onderhouden van koppelvlakken. De lastenverzwaring is na de verplichtstelling en een eventuele gewenningsperiode onveranderd gebleven. De gemiddelde lastenverzwaring, zo leert ons een rondgang onder onze leden, bedraagt per asbestinventarisatierapport een bedrag in de range van 35- 50 euro.
6. Met betrekking tot de doelstelling “het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken” zijn kanttekeningen te plaatsen doordat het LAVS (nog) niet het gehele administratieve proces rond asbestverwijdering afdekt. Dit houdt momenteel in dat voor met name opdrachtgevers en certificaathouders er geen eenduidig administratieve procesinrichting mogelijk is via één enkel systeem maar dat hier dubbele administraties voor nodig zijn. Dit betekent lastenverzwaring, onbewuste administratieve procesfouten en dat het beoogde doel niet wordt behaald. Daarnaast hebben certificaathouders (inventarisatiebedrijven) work-arounds moeten verzinnen om gegevens binnen LAVS te kunnen registreren die 1. niet wenselijk zijn 2. vervuiling van het LAVS geven en 3. het gevoel geven van bewust onjuiste invoer om aan een inhoudelijke eis van het procescertificaat te voldoen, maar op zichzelf ervaren wordt als administratieve fraude (oneigenlijk gebruik).
7. Het systeem is door haar inrichting momenteel niet privacy bestendig, zo hebben diverse leden mogen ervaren. Gegevens zijn (onbedoeld) voor onbevoegden toegankelijk gebleken.

In de huidige opzet zien wij geen toegevoegde waarde in het LAVS en weegt het gebruik van het LAVS niet op tegen de (maatschappelijke) kosten, noch rechtvaardigt dit een wettelijke verplicht gebruik zoals momenteel van kracht via bijlage XIIIa van de Arbeidsomstandighedenregeling.
Wij zouden dan met u ook met u in gesprek willen over een fundamentele heroverweging van doel, kosten en baten, noodzakelijk om draagvlak voor het LAVS te behouden. Criteria die naar ons idee doorslaggevend zouden moeten zijn:
• transparantie in de gehele keten (meer gericht op proces, minder op vastlegging details);
• vermindering van administratieve lasten;
• beter en eenvoudiger toezicht.

Wij hechten hierbij belang aan een gezamenlijke uitwerking met de actoren die het raakt (Opdrachtgevers, Actoren uit verwijderingsketen, Toezichthouders).
Indien aan de conclusies uit de door MMG uitgevoerde ‘voorverkenning’ niet binnen afzienbare tijd vervolg wordt gegeven voorzien wij dat het LAVS steeds verder ‘vervuilt’ met onjuiste data en dat het draagvlak voor het LAVS nog verder zal afbrokkelen dan nu reeds het geval is.
Gezien deze noodkreet, die wij u middels deze brief doen toekomen, verzoeken wij u, zolang geen sprake is van een goed werkend LAVS dat aansluit bij de beoogde doelen, het huidige verplicht gebruik van LAVS, zoals opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27, Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering) op te schorten.
De komende tijd kan dan in goed overleg worden onderzocht of herontwerp van een LAVS dat wel aansluit bij het beoogde doel en leidt tot aantoonbare lastenverlichting haalbaar is of dat heroverweging van de wettelijke verplichting rondom het LAVS in haar totaliteit noodzakelijk is.
Hoogachtend,
Namens het bestuur van VOAM-VKBA,
Ir. R.M. Heuff
Voorzitter"